de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅kasa fiskalna kiedy? czesc 2.

Obowiązkowa kasa fiskalna kiedy świadczysz usługi poza terytorium kraju ?

                                              część 2                           (do czesci 1 >>TU Kliknji)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia 883/2004:

„Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Państwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.”

Kasa fiskalna kiedy?

Emerytura:

Sprawa do przejścia. Jest nie prawda ze prowadząc w DE Gewerbe (Działalność) nie zalicza się to do emerytury. Jednak jak to zrobić? Te informacje firma przekazuje już indywidualnie. Napisz email na poczta@carebiuro.de

zobacz także:

Zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zostanie więc przedłużony do końca 2017 r. Przewiduje to projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie w tej samej sprawie.

Na obecnym poziomie zostanie utrzymane kryterium wysokości obrotu – 20 tys. zł – dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą w Niemczech.

Zwróćmy jednak uwagę, że limit 20 tys. zł ustala się w proporcji do okresu wykonywania działalności w danym roku podatkowym, co oznacza, że im później ją zaczniemy, tym będzie on mniejszy. Osoby, które rozpoczną działalność w Niemczech, a po jakimś czasie przekroczą jednak limit zwolnienia, będą musiały kupić urządzenie fiskalne i zacząć ewidencjonować sprzedaż za jego pomocą.

Podatnik, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, czynności te jest co do zasady obowiązany ewidencjonować na kasie fiskalnej (chodzi tutaj zarówno o sprzedaż towarów jak i świadczenie usług). Może jednak w tym zakresie korzystać ze zwolnień, wśród których najpopularniejsze dotyczy wartości obrotu uzyskiwanego z tego tytułu. Czy uwzględnia się tutaj także świadczenie usług opodatkowanych za granicą?

 

Rozpatrzmy następującą sytuację: Pani Alicja wykonuje usługi opiekuńcze nad osobami starszymi. Swoje usługi świadczy generalnie na rzecz firm, niemniej niekiedy trafia się zlecenie od tzw. osoby prywatnej czyli opieki nad dziadkami. Obecnie jednak otrzymał kilka zleceń z zagranicy (Niemcy, Francja, Belgia). Opieka w tych państwach zlecają osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (RODZINA). Czy ich wartość należy wliczyć do limitu obrotu, którego przekroczenie spowoduje utratę zwolnienia i obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej?

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
§ 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazuje jednak, że z obowiązku tego zwalnia się podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Obowiązkowa kasa fiskalna kiady świadczysz usługi poza terytorium kraju?

Powyższe ma niebagatelne znaczenie właśnie w przypadku usług OPIEKUNCZYCH czy budowlanych. Ustawodawca przewidział bowiem dla nich szczególny sposób określania miejsca świadczenia. Otóż zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości czy RODZINY ! .

Jest to odstępstwo od reguły ogólnej określania miejsca opodatkowania dla usług świadczonych na rzecz nie podatników mówiącej, że usługę taką należy opodatkować tam, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej bądź stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w przypadku braku dwóch pierwszych.

Co za tym idzie, wykonywanie OPIEKUNCZYCH czy usług budowlanych opodatkowane jest zawsze tam, gdzie znajduje się dana nieruchomość czy RODZINA (co ważne – zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku świadczenia takich usług na rzecz podatników jak i podmiotów niebędących podatnikami). Jeżeli zatem usługi takie są wykonywane poza terytorium RP, nie są w ogóle objęte polskimi przepisami o VAT.

Przytoczony wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących odnosi się do sprzedaży na rzecz określonych nabywców. Pojęcie sprzedaży zostało z kolei wyjaśnione w art. 2 pkt 22 ustawy. Jest nią odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Co za tym idzie, skoro miejsce świadczenia danych usług znajduje się poza terytorium RP, nie można ich uznać za odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tym samym wykonywanie takich usług w myśl przepisów ustawy o VAT nie mieści się w pojęciu sprzedaży.

Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2012 r., nr ITPP2/443-845a/12/AK wskazując, że „(…) Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania sprzedaży ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej wskazać należy, iż w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia będzie terytorium UE lub kraju trzeciego (jachty będą oddawane do dyspozycji na terytorium UE lub kraju trzeciego), nie będzie Pan obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie Pan świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy.(…)”

 

Czy w świetle obowiązujących przepisów, przychód uzyskany z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi może być opodatkowany stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
Czy w świetle obowiązujących przepisów, przychód uzyskany z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi może być opodatkowany stawką 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne... Zdaniem Wnioskodawcy działalność gospodarcza, polegająca na świadczeniu usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, powinna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5%, bowiem ta stawka ma zastosowanie do usług, których świadczenie nie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem, a działalność nie mieści się w katalogu usług opodatkowanych ryczałtem wg stawki 17%, gdyż stawka ta dotyczy podmiotów o charakterze instytucji. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowi, iż opodatkowaniu stawką 17% podlegają usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonej osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym, które sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 88.10.11.0, a także usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonej osobom w podeszłym wieku przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 88.10.12.0).

"Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (…) usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej wskazać należy, iż w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia będzie terytorium UE lub kraju trzeciego (…), nie będzie Pan obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie Pan świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w: 2 - Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - przepisy.gofin.pl">art. 2 pkt 22 ustawy"

 

Firma w Niemczech

 

 


To może Państwa zainteresować:

Rejestracja polskiej firmy w Niemczech
30€ ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
EBAY AMAZON NIEMCY obsługa- Firma w Niemczech 
Pomoc w założeniu działalności w Niemczech
 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.