de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.de/

✅Zakładanie firmy w niemczech

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech

Jeżeli obawiasz się trudności z rejestracją firmy w Niemczech to skorzystaj z proste, pewnej usługi rejestracji firmy online, dostępnego w polskim biurze Carebiuro. Nie musisz nawet wychodzić z domu w Polsce – skontaktuj się z nami przez dowolny komunikator i załóż firmę w Niemczech.

W Niemczech obowiązuje zasada wolności działalności gospodarczej, co oznacza, że mogą ją tam zakładać i prowadzić na takich samych prawach obcokrajowcy z innych państw Unii Europejskiej jak i obywatele. Oczywiście wciąż pozostaje konieczność posiadania specjalnych uprawnień, dotyczy ona jednak m.in. adwokatów oraz służby zdrowia. https://carebiuro.de

 

Zakładanie firmy w niemczech

Wszyscy mają prawo do pomocy rządowej i krajowej, a zarejestrowanie działalności gospodarczej nadaje automatycznie prawo do pobytu na terenie Niemiec. Jednak obowiązkowo trzeba zgłosić się w Buergeramt (Urzędzie Meldunkowym) oraz przedstawić dowód zgłoszenia działalności gospodarczej w Gewerbeamt (Urzędzie ds. Gospodarki). Dopiero wówczas uzyskuje się zaświadczenie o prawie do pobytu. Osobom, które podjęły samodzielną działalność gospodarczą, przysługuje prawo do swobodnego i nieograniczonego przemieszczania się i przebywania na terenie Unii Europejskiej. zakladanie firmy w Niemczech

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej są w Niemczech bardzo zbliżone do zasad polskich. Zarówno tu jak i tam trzeba zdobyć numer identyfikacji podatkowej, zarejestrować firmę, prowadzić rachunkowość, założyć konto bankowe i systematycznie płacić podatki. Przed podjęciem działalności należy dokonać analizy możliwości i potrzeb, dokładnie oszacować koszty przedsięwzięcia i podjąć decyzję odnośnie formy prawnej zakładanego przedsiębiorstwa. https://carebiuro.de

Kilka niezbędnych kroków

Niezależnie od formy prawnej rozpoczęcie działalności wymaga wymaga zgłoszenia tego na specjalnym formularzu (Gewerbeanzeige - Verordnung) we właściwym dla siedziby firmy Urzędzie Porządkowym gminy lub dzielnicy (Gewerbeamt lub Ordnungsamt) lub Urzędzie ds. Gospodarki. Następnie inwestor może (w przypadku działalności na własny rachunek nie jest jednak do tego zobligowany ustawowo) lub musi (w przypadku spółek osobowych i kapitałowych) dokonać wpisu swojej działalności gospodarczej do Rejestru handlowego w Sądzie Rejestrowym (Amtsgericht). Urząd ds. Gospodarki informuje Zawodowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe (Berufsgenossenschaft), Urząd Inspekcji Przemysłowej. właściwy Urząd Skarbowy (Finanzamt), oraz Izbę Przemysłowo-Handlową lub Izbę Rzemieślniczą o każdej dokonanej u siebie rejestracji firmy. Warto tutaj podkreślić, że każde przedsiębiorstwo działające na terenie Niemiec ma obowiązek przynależeć do jednej z wymienionych wyżej izb i z tego tytułu opłacać składki członkowskie. https://carebiuro.de

Ponadto należy zwrócić uwagę, że samo przyjęcie zgłoszenia działalności gospodarczej przez Urząd ds. Gospodarki nie upoważnia do jej uruchomienia; do tego wymagane jest również zezwolenie, czyli np. wpis do Rejestru Rzemiosła, który obejmuje m.in. przedsiębiorców budowlanych lub uzyskanie Karty Rzemieślniczej (Handwerkskarte). Polacy mogą podjąć działalność gospodarczą na terenie Niemiec, pod warunkiem że ich dochody pozwolą na samodzielne utrzymanie a miejscowe władze uznają ich kwalifikacje. Wszelkie koncesje i pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej należy uzyskać jeszcze przed rejestracje w Urzędzie ds. Gospodarczych. Wskazana jest też konsultacja z innymi tamtejszymi specjalistami, tj. adwokatem, notariuszem i doradcą podatkowym. Jest również zalecana wizyta w lokalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej  a także w banku. Jest to bardzo ważne ze względu na ewentualną potrzebę uzyskania koncesji i zezwoleń, wymaganych w danej branży, oraz kwestii dotyczącej samej nazwy spółki. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na gewerbe bez meldunku

Formy prowadzenia działalności

W Niemczech można prowadzić działalność gospodarczą, korzystając z następujących form organizacyjnoprawnych:

Spółka z o.o.

 

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech

Najpopularniejsza spośród wyżej wymienionych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Może ją stworzyć nawet jedna osoba; zawsze jednak umowa musi być poświadczona notarialnie. Nazwa spółki może być dowolna, pod warunkiem że odróżnia się od już istniejących a o tym decyduje już Izba Przemysłowo-Handlowa.

Największe zalety tego typu spółki to jej szerokie możliwości dopasowania postanowień umowy do rodzaju działalności i potrzeb wspólników oraz duża elastyczność. Na przykład dopuszcza się ograniczenie ponoszonego przez wspólników ryzyka do wysokości wkładów oraz wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności. Możliwe jest tworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie zarówno wkładów rzeczowych jak i pieniężnych. Nazwa takiej spółki musi zawierać dodatek: „mit beschränkter Haftung". Jej wpis do Rejestru handlowego podlega ogłoszeniu przez sąd w formie publikacji w czasopiśmie „Bundesanzeiger", które jest wydawane przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości oraz w co najmniej jednej gazecie. Po zarejestrowaniu spółki w Rejestrze handlowym jeden egzemplarz wyciągu z tego rejestru musi zostać złożony w Urzędzie Komunalnym, w którym zgłoszono podjęcie działalności zarobkowej przez firmę. Minimalny przewidziany kapitał zakładowy tego rodzaju spółki to 25 tys. euro.

Warto wiedzieć, że spółkę z o.o. w Niemczech można założyć również według tzw. Uproszczonej procedury. Wówczas jednak można wnieść do niej wyłącznie wkłady pieniężne (w odróżnieniu od spółki z o.o. zakładanej w trybie „zwykłym", kapitał założycielski może wynieść mniej niż 25 tys. euro), liczba wspólników nie może jednak przekroczyć trzech osób, a zarząd musi być jednoosobowy.

Samodzielna działalność zarobkowa, carebiuro.de

Prowadzenie a nawet samo zakładanie spółek w Niemczech jest dosyć skomplikowane, a przede wszystkim wymaga sporych nakładów finansowych. Mniej kosztowne i prostsze jest założenie firmy jednoosobowej czyli samodzielnej działalności gospodarczej. Nie musi być ona wpisana do Rejestru handlowego, choć uwiarygodnia to przedsiębiorcę w oczach partnerów, oraz nie wymaga się prowadzenia sporządzania bilansu ani pełnej księgowości. Osoba prowadząca w Niemczech samodzielną działalność zarobkową (ein Selbständiger) stanowi jednoosobowe przedsiębiorstwo (Einzelunterehmen) podlegające regulacjom Kodeksu cywilnego (Bürgerliche Gesetzbuch – BGB). Firma taka działa na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez dzielnice i gminy. Należy podkreślić, że urzędnicy niemieccy żądają udokumentowania biznesplanu, znacznych środków finansowych i odpowiednich kwalifikacji zawodowych które uwiarygodnią powodzenie przedsięwzięcia.

Jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej należy upewnić się i sprawdzić, czy dla prowadzenia danej działalności przypadkiem nie jest konieczne uzyskanie odpowiedniej koncesji, pozwolenia bądź poświadczenie kwalifikacji zawodowych.

Dla przykładu:

Niskooskładkowaną i ciekawą formą testowania rynku niemieckiego jest forma reprezentacji unselbständige Zweigniederlassung) czyli tzw. biura przedstawicielskiego. Takie biuro pokazuje obecność polskiego przedsiębiorstwa na rynku niemieckim, jego utworzenie nie podlega wprawdzie wpisowi do Rejestru handlowego a przedsiębiorstwo nie ma własnej osobowości prawnej. Biuro musi jednak występować pod zarejestrowaną w Polsce nazwą. Mimo to wymagane jest jego zgłoszenie we właściwym miejscowo Urzędzie ds. Gospodarczych (Gewerbeamt). Niewątpliwymi zaletami biura są minimalne obowiązki wobec niemieckich organów administracyjnych oraz stosunkowo prosta oraz tania procedura jego zakładania. Zatem utworzenie go może stanowić pierwszy krok aktywności na rynku niemieckim.

Oddział przedsiębiorstwa

Można również utworzyć w Niemczech oddział przedsiębiorstwa funkcjonującego już w Polsce. Nazwa przedsiębiorstwa może być oczywiście taka sama jak w Polsce, z tym że do nazwy należy dodać określenie "Zweigniederlassung". Oddział taki podlega wpisowi do rejestru handlowego. Aby uzyskać wpis, należy złożyć notarialnie potwierdzony wniosek w niemieckim sądzie rejestrowym. Powinien on zawierać m.in.: notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu, dane osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa, przedmiot działalności firmy matki, przetłumaczoną na język niemiecki umowę spółki bądź statut przedsiębiorcy ze wszystkimi notarialnie poświadczonymi zmianami, formę prawną przedsiębiorstwa i właściwe dla niego prawo, dane o kapitale oddziału, informację o rejestrze i numerze wpisu firmy matki, dane osoby kierującej oddziałem, przedmiot działalności oddziału a także adres siedziby oddziału.

Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć bilans oraz certyfikat biegłego rewidenta, z którego będzie wynikać, że firma rzeczywiście zarządzana jest w całości z siedziby zlokalizowanej w Polsce i tam prowadzona jest działalność zasadnicza. Wszystkie te dokumenty muszą być poświadczone notarialnie lub sądownie oraz przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Dalej trzeba zgłosić oddział do właściwego urzędu gospodarczego.

Wymagania dla polskich obywateli, którzy chcą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech

Kwestie podatkowe

Zasady opodatkowania Polaków prowadzących firmy w Niemczech reguluje umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Polacy muszą płacić podatek dochodowy w Niemczech, nie muszą jednak rozliczać dochodów uzyskanych za granicą w Polsce. 
Wspieranie zagranicznych inwestycji na terenie Niemiec należy do kompetencji krajów związkowych. W każdym z nich funkcjonuje regionalna agencja ds. wspierania inwestycji obsługująca zarówno krajowych przedsiębiorców, jak i zagranicznych. Ponadto agencje te mają swoje oddziały informacyjno-promocyjne poza granicami Niemiec, których zadaniem jest zachęcanie do inwestowania na terenie danego landu, np. poprzez przejęcie istniejącego tam zakładu. Realizowane programy wspierania również zagranicznych przedsiębiorców są finansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny. Ponadto każda gmina posiada możliwości przyznawania takim inwestorom własnych subwencji i dotacji dotyczących m. in. programów badawczo-rozwojowych. Wiele ułatwień dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców może przynieść skorzystanie z pomocy firm takich jak Carebiuro. Wystarczy odezwać się na poczta@carebiuro.de aby rozpocząć współpracę już od 35 euro miesięcznie.

rejestracja firmy w niemczech

Przydatne linki

Polecamy również  publikacje pt. „Emerytura w niemczech”, „Zakładamy gewerbe” albo „Tytuł mistrzowski w Niemczech” a także artykuły poświęcone zagadnieniom prawnym i podatkowym dostępne na portalu carebiuro.de

Zalozenie firmy w Niemczech

                                 koszty Gewerbe w Niemczech                                                                             rejestracja podatkowa

                                     https://carebiuro.de/pdf/cb/Gewerbe_w_Niemczech_koszty.docx_pup.pdf                                                                              https://carebiuro.de/pdf/servicevat/rejestracja_podatkowa_polskich_firm_w_niemczech_pup.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

Jak założyć firmę w Niemczech

Praca jako opiekunka w Niemczech
Opiekunka do osób starszych
24 Stunden Pflege zu Hause
Pflegekräften aus Osteuropa
Działalność gospodarcza w Niemczech
Otwarcie firmy w Niemczech
Działalność gospodarcza bez meldunku
Prowadzenie działalności w Niemczech
Załóż firmę w Niemczech
Szukam Pracy Opiekunka Osób Starszych
JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ BUDOWLANĄ W NIEMCZECH
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH
Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Rejestracja polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Polskie biuro rachunkowe w Niemczech dla budowlanki
Firma budowlana w Niemczech a podatki
Gewerbe budowlana a ubezpieczenie w Polsce
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech
Księgowość dla polskiej firmy budowlanej w Niemczech
Legalna Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Praca w Niemczech i różne wymagania pod adresem pracowników z Polski
Ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków w Niemczech i za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech ma zalety
Gewerbe w Niemczech i możliwości prezentowane
Gewerbe w Niemczech - pomysł dla każdego pracownika
EuroKV ubezpieczenia zdrowotne w Europie | Polska
Praca za granicą i ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Omawiamy
EuroKV - Carebiuro ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla rodaków?
EuroKV Informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech
Europejskie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech i za granicą
Ubezpieczenie turystyczne Niemcy | Dla Polaków
Tanie Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaków - Przydatne informacje
Service dla Polaków ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech przy Gewerbe

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.